Ataşehir Rehberi

İLAN BİLGİLENDİRMELERİ

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği

Biz, Dijital Fikirler Girişimcilik Medya Yayıncılık İnovasyon Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (Ataşehir Rehberi)  (Ataşehir Rehberi) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun) kapsamında, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve diğer tüm ilgili mevzuatları göz önünde bulundurarak, “Veri Sorumlusu” ayrıca gerektiğinde de “Veri İşleyen” sıfatımız ile hangi koşullarda elde ettiğimizi, nasıl işlediğimizi, nasıl sakladığımızı ve hangi koşullarda kimler ile paylaştığımızı ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Tanımlar

Kişisel Veri

: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

İlgili Kişi

: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri İşleyen

: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen    gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu

: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi

: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Toplanan Kişisel Verileriniz;

İletişim Formu

Ad, soyadı, Telefon numarası, e-posta adresi,

Web sitesi girişi sırasında

IP adresiniz, gezinme verileriniz, çeşitli çerezler vasıtası ile edinilen veriler (çerez aydınlatma metnine www.atasehirrehberi.com.tr  linkinden ulaşabilirsiniz),

İlgili Kişiler Tarafından Alenileştirilen Veriler

Vefat eden kişi adı, Vefat eden kişi yakını: Adı, soyadı. Kan bağışı talep eden kişi, Adı ve Soyadı, Kan bağışı talep eden kişi yakını Adı ve Soyadı, iletişim bilgileri (e-posta, telefon numarası)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz,

·         Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda sitemiz tarafından toplanacak gezinme verileriniz, çerez bilgileriniz vb veriler aracılığı ile, (Çerez Politikamıza ……………………. adresimizden ulaşabilirsiniz)

·         Web sitemizden sunmakta olduğumuz hizmetler faydalanmak ve bilgi edinmek amaçlı doldurmuş olduğunuz formlar aracılığı ile

·         Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden,

Toplanabilmekte ve aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir.

·         Müşterilerimiz ile devam etmekte olan ticari ilişkilerin sürekliliği için gereken kayıtların alınması, müşteri ilişkilerinin devamının sağlanması,

·         Şirketimizin hizmet süreçlerinin yürütülmesi,

·         Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,

·         Satış ve pazarlama aktiviteleri sırasında yapılmış ve yapılabilecek tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli kampanyalar düzenlenmesi (yapılacak aktiviteye bağlı olarak açık rızanızın bulunması halinde),

KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, veri aktarımı gereken durumlarda, kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ayrıca iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, hizmet sürekliliğinin sağlanması ve taleplerin karşılanması amaçları ile sınırlı olmak kaydı ile belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz,  hizmet almakta olduğumuz, KVKK’ nın 12. maddesi gereğince uygun güvenlik düzeyini temin edebilen, yurt içinde konumlanmış veri merkezlerinde gizli olarak saklanmakta olup, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Ataşehir Rehberi olarak, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Kişisel verilerinizin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ve tarafınıza bildirilecektir.

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

·         Kanun çerçevesinde kişisel verileriniz hakkında;

·         Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu,

·         İşlenip işlenmediğini öğrenme,

·         İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

·         İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

·         Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme;

·         İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;

·         Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

·         İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;

·         Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

·         Muhtarlık web sitelerinde ve Ataşehir Rehberi'nde doldurmakta olduğunuz iletişim formundaki kişisel verileriniz, Ataşehir Rehberi tarafından doğruca mail adresine iletilmekte olup, sunucularımızda saklanmamakta, ve işlenmemektedir.

İlgili kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı, ekteki formu doldurarak, aşağıdaki yollardan biri ile tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımıza başvurmanız durumunda, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak tarafınıza geri dönüş yapılacaktır.

·         kvkk@atasehirrehberi.com.tr adresimize ekinde kimlik teyidi sağlayabileceğimiz resmi belge örneği olan mail yolu ile iletebilirsiniz.

İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.


Paylaş